Darbības rādītāju mērīšanas sistēma (BSC)

Pakalpojuma ietvaros tiek panāktas praktiskas pārmaiņas organizācijas mērķu un to sasniegšanas sistēmas plānošanā, iedibinot vienotu mērķu izpildes mērījumu mehānismu, kas iekļaujas organizācijas stratēģijā (visos trīs līmeņos). BSC balstās uz organizācijas hierarhisku darbības rādītāju noteikšanu un mērīšanu un atspoguļo svarīgākas organizācijas jomas:

 • padara organizācijas stratēģiju izprotamāku;
 • iesaista vadītājus stratēģijas īstenošanas procesā;
 • rīks stratēģijas komunikācijai un pārvaldīšanai;
 • nodrošina vadītājus ar informāciju lēmumu pieņemšanai;
 • veicina atbildību un atskaitīšanos par uzstādītajiem mērķiem un uzdevumiem;
 • atspoguļo esošo situāciju iestādē (stratēģijas izpildi);
 • ļauj kaskadēt mērķus starp nozarēm nozarēm/ resoriem.

Darbības rādītāju mērīšanas sistēmas izstrāde notiek pēc secīga darba plāna, ciešā sadarbībā ar klientu.

Kopējā sistēmas struktūra

 • perspektīvas
 • kaskādes
 • formas
 • procedūras

Stratēģijas karte (SM – Strategy Map)

 • mērķi
 • galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai

Sabalansēto rādītāju karte (BSC – Balanced Score Card)

 • darbības rādītāji un to vērtības
 • aktivitātes, lai sasniegtu rādītājus, un to prioritātes

Apvienotā stratēģijas un sabalansēto rādītāju karte

Tehniskie risinājumi

Sistēmas uzturēšanas un attīstības plāns

Uz darbības rādītāju mērīšanas sistēmu balstīta motivācija